Podmienky spracúvania osobných údajov majiteľov vstupeniek na futbalové stretnutia klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda ako hosťujúceho tímu

Článok I. Úvodné ustanovenie

Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov majiteľov vstupeniek na futbalové stretnutia klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda ako hosťujúceho tímu (ďalej len: „Podmienky“) slúžia na splnenie povinnosti prevádzkovateľa uvedeného v Článku III. týchto Podmienok, ktoré preňho vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov vo vzťahu k informovaniu dotknutej osoby o podmienkach spracúvania jeho osobných údajov.

Článok II. Definície

1. Prevádzkovateľom pre účely týchto Podmienok je subjekt, ktorý sám alebo spolu s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

2.Dotknutou osobou pre účely týchto Podmienok je fyzická osoba – majiteľ akejkoľvek vstupenky nadobudnutej od Prevádzkovateľa uvedeného v článku III. ods. 1 týchto Podmienok, ktorá oprávňuje na účasť na futbalovom stretnutí za účasti klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda ako hosťujúceho tímu.

3. Príjemcom pre účely týchto Podmienok sú subjekty, ktorých pomocou prevádzkovateľ zabezpečuje chod svojho podniku na základe zmluvného vzťahu a ktorí sa na základe takého vzťahu dostávajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb.

4. Všeobecne záväznými právnymi predpismi pre účely týchto Podmienok sa rozumejú zákonné, podzákonné a medzinárodné právne normy majúce všeobecnú záväznosť pre Slovenskú republiku, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Článok III. Identifikácia prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb, je organizátor predaja vstupeniek určených pre hosťujúcich fanúšikov a zájazdov na futbalové stretnutia klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda ako hosťujúceho tímu, spoločnosť DS Operator, a.s. so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 868 683. (ďalej len: „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spolu s ďalšími prevádzkovateľmi, s ktorými uzatvoril osobitnú dohodu o spoločnom spracúvaní osobných údajov.

2. Ďalšími prevádzkovateľmi na základe zmluvy o spoločnom spracúvaní osobných údajov sú: ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV so sídlom Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava, IČO: 42 168 970; FK DAC 1904, a.s. so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 233 846, Kukkonia so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42 298 806.

3. Spoločný kontaktný údaj všetkých prevádzkovateľov pre účely ochrany osobných údajov je: e-mail: oou@dsoperator.sk.

Článok IV. Zoznam, účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je

a/ plnenie zmluvy o nákupe vstupenky, ktorej zmluvnou stranou sú prevádzkovateľ uvedený v čl. III. ods. 1 týchto Podmienok a dotknutá osoba, ako aj umožnenie čerpania všetkých práv majiteľa vstupenky, vrátane plnenia legislatívnych povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, číslo dokladu totožnosti, dátum narodenia, bydlisko, e-mail, telefónne číslo. V prípade, že to platné protiepidemiologické opatrenia vyžadujú, spracúvaný môže byť aj rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a údaj o výsledku testovania dotknutej osoby na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2, spôsobujúceho ochorenie COVID-19, prípadne údaje o očkovaní. Poskytnutie údajov podľa tohto písmena je povinnou požiadavkou potrebnou na uzavretie a následné plnenie zmluvy. Právny základ spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania podľa tohto písmena je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov za účelom plnenia zmluvy;

b/ zabezpečenie ochrany verejného poriadku na podujatiach, ochrana majetku, finančných a spoločenských záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby. Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, telefonický a emailový kontakt. Poskytnutie údajov podľa tohto písmena je zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa, ktorých poskytnutie je povinné. Právny základ spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania podľa tohto bodu je oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v zabezpečení ochrany majetku, verejného poriadku a finančných záujmov prevádzkovateľa;

c/ e-mailové posielanie newslettera a iných správ o klube FC DAC 1904 Dunajská Streda, o futbalových aktualitách na Slovensku, ponúk služieb a produktov a ďalších marketingových informácií od prevádzkovateľov dotknutej osobe. Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, telefonický a emailový kontakt. Právny základ spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania podľa tohto bodu je súhlas dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov na daný účel sa neuskutoční, ak dotknutá osoba súhlas so spracovaním jeho osobných údajov neudelila.

Článok V. Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú spracúvané

a/ v prípade údajov spracúvaných na účel podľa článku IV písm. a/, a b/ týchto Podmienok do 30 dní po skončení futbalového stretnutia, na ktoré dotknutá osoba vstupenku zakúpila, ibaže z účelu spracúvania podľa čl. IV. písm. a/ týchto Podmienok vyplýva potreba dlhšieho spracúvania osobných údajov.

b/ v prípade údajov spracúvaných na účel podľa článku IV písm. c/ týchto Podmienok do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

Článok VI. Kategórie príjemcov

Príjemcovia, ktorých pomocou Prevádzkovateľ zabezpečuje chod svojho podniku, resp. ktorí sa dostávajú do styku s osobnými údajmi Dotknutých osôb na základe plnenia inej zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, sú najmä poskytovatelia IT služieb, advokáti, audítori, poskytovatelia účtovných, daňových, obdobných poradenských a iných služieb, orgány Policajného zboru SR, atď.

Článok VII. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo

a/ požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom spracúvaných o jeho osobe,

b/požadovať opravu osobných údajov spracúvaných o jeho osobe, ak sú nesprávne,

c/ na vymazanie osobných údajov spracúvaných o jeho osobe prevádzkovateľom, ak je daný niektorý z podmienok uplatnenia tohto práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

d/ požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov ak je daný niektorý z podmienok uplatnenia tohto práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; počas obmedzenia spracúvania je prevádzkovateľ oprávnený len uchovávať tieto osobné údaje resp. spracúvať len pre obmedzené účely vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

e/ namietať proti spracúvaniu osobných údajov o jeho osobe podľa čl. IV. písm. b/ týchto Podmienok, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie,

f/ vyžiadať osobné údaje spracúvané o jeho osobe, ktoré poskytla prevádzkovateľovi a ktoré sú spracúvané na účely zadefinované v čl. IV. písm. a/ alebo c/ týchto Podmienok, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ďalej má právo za tých istých podmienok a v rovnakom rozsahu požadovať poskytnutie týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je prenos údajov technicky možný,

g/ kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vzťahu k údajom, ktoré sú spracúvané len na základe jeho súhlasu,

h/ podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušnom orgáne verejnej moci.

V Dunajskej Strede, 1. 6. 2021

DS OPERATOR, a.s.