Az FC DAC 1904 Dunaszerdahely klubkártyatulajdonosokra vonatkozó adatkezelési feltételek

I. Bevezető rendelkezés

Az FC DAC 1904 Dunaszerdahely klubkártyatulajdonosokra vonatkozó jelen adatkezelési feltételek (a továbbiakban mint „Feltételek“) célja a jelen Feltételek III. cikkelyében megnevezett Adatkezelő általános érvényű jogszabályok értelmében az Érintett személyek személyes adatainak kezeléséből fakadó tájékoztatási kötelezettségének teljesétése.

II. Fogalommeghatározások

1. Jelen Feltételek alkalmazásában Adatkezelő a jelen Feltételek III. cikkében megjelölt személy, mely a személyes adatok jelen Feltételek szerinti kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza és a személyes adatokat saját nevében kezeli.

2. Jelen Feltételek alkalmazásában Érintett az a természetes személy, amelynek személyes adatai az FC DAC 1904 Dunaszerdahely klubkártya kiváltása alapján adatkezelés tárgyát képezik.

3. Jelen Feltételek alkalmazásában Címzett az a személy, amely szerződéses jogviszony alapján az Adatkezelő vállalkozói tevékenységének meghatározott részfeladatainak ellátása során, vagy az Adatkezelő egyéb törvényi kötelezettségének teljesítése okán hozzáfér az Érintettek személyes adataihoz.

4. Jelen Feltételek alkalmazásábanáltalános érvényű jogszabály alatt a Szlovák Köztársaságban általános érvényességgel bíró törvények, nemzetközi érvényű és alacsonyabb szintű jogszabályok értendők, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679-es rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról és a Szlovák Köztársaság 18/2018 Tt. számú törvénye a személyes adatok védelméről.

III. Az Adatkezelő megnevezése

1. Az FC DAC 1904 Dunaszerdahely klubkártyákat kiadó és az Érintett személyes adatait kezelő személy a DS Operator, a.s. részvénytársaság, székhelye: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda-Dunaszerdahely, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 50 868 683.

2. További Adatkezelők: ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV – Élvonalbeli Klubok Egyesülete, székhelye: Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava – Pozsony, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 42 168 970; FK DAC 1904, a.s. részvénytársaság, székhelye: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda-Dunaszerdahely, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 36 233 846; Kukkonia, székhelye: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda-Dunaszerdahely, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 42298806.

3. Az Adatkezelők közös elérhetősége adatvédelmi célokra: e-mail:oou@dsoperator.sk.

IV. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok jegyzéke

Az adatkezelés célja:

a/ a jelenFeltételek III. cikk 1. pontja szerinti adatkezelő és az érintett közti szerződésben (melynek tárgya FC DAC 1904 Dunaszerdahely klubkártya kiadása) lefektetett kötelezettségek teljesítése és a szerzőséből fakadó jogosultságok biztosítása. E célból a következő adatok kerülnek feldolgozásra: keresztnév, vezetéknév, születési dátum, lakcím, klubkártya száma. Jelen bekezdés szerinti személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének és teljesítésének előfeltétele. Az adatkezelés jogalapja: a jelen a/ pont szerinti célból végzett adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél;

b/ az FC DAC 1904 Dunaszerdahely klubkártyatulajdonosoknak nyújtott kedvezmények, előnyök és jogosultságok nyilvántartása, kármegelőzés, illetve az érintett, valamint az adatkezelő egészségének, vagyonának és gazdasági érdekeinek megóvása, közrend biztosítása a rendezvényeken. E célból a következő adatok kerülnek feldolgozásra: keresztnév, vezetéknév, nem, születési dátum, lakcím, állampolgárság, telefonszám, e-mail cím, klubkártya száma. Jelen bekezdés szerinti személyes adatok szolgáltatása az adatkezelő kötelező érvényű szerződéses előfeltétele. Az adatkezelés jogalapja: a jelen b/ pont szerinti célból végzett adatkezelés az adatkezelő és az érintett jogos érdekeinek (kármegelőzés, vagyon és gazdasági érdekek, valamint a közrend védelme) érvényesítéséhez szükséges;

c/ az FC DAC 1904 Dunaszerdahely hírlevél, a klubról szóló egyéb újdonságok, szlovákiai futballhírek, szolgáltatás- és termékajánlatok, valamint az adatkezelők egyéb tájékoztató anyagainak megküldése az érintettnek. E célból a következő adatok kerülnek feldolgozásra: keresztnév, vezetéknév, nem, születési dátum, lakcím, áíllampolgárság, telefonszám, e-mail cím, klubkártya száma, kedvenc játékos. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett hozzájárulása nélkül a jelen c/ pont szerinti célra a személyes adatok nem kerülnek feldoglozásra.

V. Az adattárolás időtartama

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat

a/ a jelen Feltételek IV. cikk a/ éd b/ pontja szerinti célból történő adatkezelés eseténaz év július 31-ig tárolja, melyben a klubkártya érvényessége lejár,

b/ a jelen Feltételek IV. cikk c/ pontja szerinti célból történő adatkezelés eseténaz érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

VI. Címzettek kategóriái

Az Adatkezelő vállalkozói tevékenységének részfeladatait ellátó és az Érintettek személyi adataihoz az Adatkezelő más törvényi kötelezettségének teljesítése okán hozzáférő Címzettek, különösen informatikai és kommunikációs szolgáltatók, ügyvédek, könyvvizsgálók, könyvelési-, adó- és egyéb tanácsadók és szolgáltatók.

VII. Az Érintett jogai

Az érintett jogosult

a/ hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz,

b/ helyesbítést kérni, amennyiben az adatkezelő által kezelt szemnélyes adatai pontatlanok,

c/ az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben e jogosultság általános érvényű jogszabályokban lefektetett valamely előfeltétele teljesül,

d/ az adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben e jogosultság általános érvényű jogszabályokban lefektetett valamely előfeltétele teljesül; a korlátozás fennállása alatt az adott személyes adatokat az adatkezelő a tárolás kivételével csak az általános érvényű jogszabályokban lefektetett célokra használhatja,

e/ arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jelen Feltételek IV. cikkely b/ pontja szerinti adatkezelés ellen

f/ az általa a jelen Feltételek IV. cikkely a/ vagy c/ pontja értelmében az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kikérni, amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik, továbbá ugyanazon feltételek mellett, azonos terjedelemben kérni hogy az adatkezelő ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha ez technikailag megvalósítható,

g/ bármikor visszavonni a hozzájárulását mindazon személyes adatainak kezeléséhez, melyeket az adatkezelő kizárólag a hozzájárulása alapján kezel,

h/ adatvédelmi közigazgatási eljárást indítványozni az illetékes közigazgatási szervnél.

Dunaszerdahely, 2019. 6. 1.